07/10/2020

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

วันที่ 21 เมษายน 2563 รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรณีกระทรวงการคลังเสนอให้จ่ายเพิ่มจาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสืบเนื่องจากเมื่อเปิดให้ลงทะเบียนแล้วมีผู้ลงทะเบียนจํานวนรวม 27.76 ล้านคน ซึ่งมีจํานวนมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้ รวมทั้งการได้รับร้องเรียนกรณีผู้ที่ขึ้นสถานะเกษตรกร แต่ประกอบอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลัก           ดังนั้น...

1 min read

ขณะนี้มีกระแสเรียกร้องจากนิสิต นักศึกษาผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เยาวชนปลดแอก-Free YOUTH ขอให้มหาวิทยาลัยต้องคืนค่าเทอมให้นักศึกษาอย่างน้อย 25% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศปรับการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆลดลงไปด้วย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ, ค่าดำเนิน กิจกรรมบางส่วน, ค่าทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ แต่ค่าใช้จ่ายของนักศึกษากลับไม่ได้ลดลงเลย บางคนยังคงต้องจ่ายค่าหอพัก การคืนค่าเทอมบางส่วนจะช่วยให้นักศึกษาได้อิ่มท้องไปอีกหลายมื้อ และลดภาระค่าเทอมในปีการศึกษาถัดไป