06/02/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

การศึกษาไทยใหญ่แต่ไม่โต

ด้วยการศึกษาไทยที่รัฐต้องใช้บุคลากร และงบประมาณมากมายในแต่ละปี ตลอดจนเป็นการศึกษาที่อยู่บนพื้นฐานของระบบการบริหารของรัฐที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา หรือการปรับปรุงแนวคิด ทิศทาง แบบแผนของหลักสูตรการศึกษา ให้ทันสมัยกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

บทเรียนในปัจจุบันในยุคสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในโลกอย่างมากมาย ซึ่งตามหลักทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนั้น จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างแน่นอน

ถ้าจะให้การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์มีคุณภาพนั้น ระบบการศึกษาของไทยจะต้องวางแผน หรือสร้างแผนการรองรับด้วยการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคมใหม่ (New normal) ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการสร้างงานทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ตลอดจนความเป็นอยู่ด้านสาธารณสุข ด้านโภชนาการอาหารต่างๆ ด้านการดูแลสุขภาพ การให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม และสำคัญที่สุดคือการอยู่ในสังคมด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน

รัฐจะต้องตั้งหน่วยงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาไทยอย่จริงจัง และบุคลากรที่จะมาช่วยสร้างแนวคิดต่างๆ นั้น จะต้องมาจากบุคคลหลากหลายอาชีพอย่างมีประสบการณ์ มิใช่ออกแบบหลักสูตรด้วยเจ้าหน้าที่บุคคลากรของรัฐฝ่ายเดียว รัฐจะต้องเป็นตัวประสานที่จะสร้างกระบวนการนี้ให้ประสบความสำเร็จ และนำหลักสูตรใหม่นี้ออกมาใช้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้เด็กไทยซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติได้เรียนรู้ และนำมาสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

ในระบบการศึกษาไทยที่มีโครงสร้างที่ใหญ่ และมีบุคลากรมาก ตลอดจนมีงบประมาณที่สูง รัฐควรใช้ศักยภาพที่มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์กับการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก แต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่เปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการจากการบริหารแบบรวมศูนย์ เป็นการบริหารแบบการกระจายอำนาจ

ซึ่งหมายความว่าการทำงานในทุกกระบวนการในกระทรวง ไม่จำเป็นที่จะต้องรอคำสั่งจากรัฐมนตรี หรือผู้ช่วยรัฐมนตรี ควรให้แต่ละหน่วยงานสามารถคิดงาน สร้างสรรค์แนวคิด สร้างแผนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น จังหวัด อำเภอ และตำบล โดยมีการนำเสนอแผนการ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านจากการประชุม แล้วสรุปผลการประชุมนำเสนอคณะรัฐมนตรี หรือฝ่ายบริหารเพื่อรอการอนุมัติ

ถ้าหลักสูตรในระบบเก่าที่ไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ เด็กไทยก็ไม่มีการพัฒนา เสมือนหนึ่งว่าการศึกษาไทยใหญ่…แต่ไม่โต