06/06/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

กสศ.ขยายเวลาเปิดรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

กสศ.ขยายเวลาเปิดรับ "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่าโครงการ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เป็นทุนแรกของประเทศไทยที่เติมเต็มโอกาสให้เยาวชนช้างเผือกสายอาชีวศึกษาที่มีศักยภาพให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องปริญญาโทและเอก ในสาขาที่ตอบโจทย์ประเทศ ทั้ง S-Curve New S-Curve และ STEM  เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง โดยเปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปี 2563 จำนวน 67 ทุน ซึ่งในรอบที่ 1 พบว่ามีผู้สนใจสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อโอกาสที่น้องๆ จะสมัครขอรับทุน  ดังนั้น กสศ. จึงได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครในรอบที่ 2 ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนช้างเผือก ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์  สามารถสมัครขอรับทุนได้ด้วยตัวเอง  รวมถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถเสนอชื่อศิษย์เก่า หรือสถานศึกษาที่เปิดสอนปริญญาตรีเสนอชื่อศิษย์ปัจจุบันก็เป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะช่วยเข้าไปค้นหาเยาวชนช้างเผือกเพื่อสมัครรับทุน ซึ่งตอบโจทย์รัฐบาลที่ให้ความสำคัญ เพราะเป็นสาขาเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ

นางสาวธันว์ธิดา กล่าวต่อไปว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน คือเยาวชนที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2562 และกำลังเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน หรือ 4 ปี ใน 10 สาขาวิชาที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ First S-Curve อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เช่น ยานยนต์สมัยใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ,การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  การแปรรูปอาหาร และ New S-Curve อุตสาหกรรมอนาคต เช่น หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม,การบินและโลจิสติกส์,เชื้อเพลิง,ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร  รวมถึง สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบการศึกษา,  มีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค, ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งนักศึกษา ครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษา สามารถสมัครขอทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง www.eef.or.th  โทร.0-2079-5475 กด 4