06/06/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

สพฐ. ร่อนหนังสือด่วนถึง ผอ.ทุกเขต สั่งสถานศึกษาเปิดพื้นที่ให้นักเรียนชุมนุม

สพฐ. ร่อนหนังสือด่วนถึง ผอ.ทุกเขต สั่งสถานศึกษาเปิดพื้นที่ให้นักเรียนชุมนุม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ออกหนังสือด่วนถึงผู้อำนวยการเขต ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพได้ ห้ามบุคคลภายนอกร่วมชุมนุม

กรณีที่มีนักเรียน นิสิต-นักศึกษา หลายสถาบันออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ผูกโบว์ขาว ชูสามนิ้ว ร้องเพลงชาติแสดงสัญลักษณ์ของสิทธิและเสรีภาพ แต่มีหลายแห่งที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูอาจารย์ จนทำให้เกิดประเด็นดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรง 

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศด่วนถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งเรื่องการชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา ว่า

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา มีมติให้รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนและประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ส.ค.63 ที่ประชุมเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 รับรองไว้ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัด เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและปลอดภัย ของนักเรียนโดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุมจึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน