06/06/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

8 บทเรียนออนไลน์ "MOOC" หยุดโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่เคยู โฮมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวและเปิดการใช้งานบทเรียนออนไลน์ ภายใต้ “โครงการพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ และดำเนินการสำหรับนักเรียนและประชาชน หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา” 

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ. ) และประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อฯได้ดำเนินโครงการสื่อสารรณรงค์ ป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงของโรคโควิด-19 และรณรงค์เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่ระบาดใหม่ ซึ่งบทเรียนออนไลน์ ’MOOC’ หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา นี้เป็นการเตรียมพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ จากแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ โรคโควิด-19 และการระบาดวิทยาเบื้องต้น ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้ง่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง แยกแยะข่าวลวง ข่าวหลอกได้ทำให้การป้องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ในประเทศไทย โดยมีการบูรณาการการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ  หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานะการณ์ที่ต้องรับมือกับโรคระบาดร้ายแรงโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งโควิด-19 เป็นโรคใหม่ จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจ ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อฯ ได้สนับสนุนให้ มก. ดำเนินโครงการ พัฒนาบทเรียน หลักสูตร โควิด-19 และระบาดวิทยา โดยทำในรูปสื่อบทเรียนออนไลน์ แบบ MOOC (Massive Open Online Course) อยู่บนเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้ามาเรียนได้ง่าย  

“การเรียนออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้อย่างหนึ่ง เข้ากับสถานะการณ์การระบาด จึงอยากใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาส เพื่อเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 และองค์ความรู้ในการดูแล ปกป้อง ป้องกันโรค และการระบาดของโรค โดยเน้นทางด้านวิชาการ วิทยาการเกี่ยวกับชีววิทยาไวรัส และโรคโควิด 19 รวมถึงเรื่องระบาดวิทยา เป็นความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อการเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป การดำเนินการได้ทำในรูปบทเรียนออนไลน์แบบMOOC เพื่อสร้างสรรค์แบบเปิดให้เข้าถึงอย่างกว้างขวาง

ด้าน รศ. ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้จัดทำโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. โดยจัดออนไลน์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้รายวิชา: โควิด 19 และระบาดวิทยา บนเว็บไซต์บทเรียน https://learningcovid.ku.ac.th ประกอบด้วย 8 บทเรียน ได้แก่ 1)ความรู้เกี่ยวกับไวรัส 2)รู้จักโรคโควิด 19 3)พื้นฐานการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 4)ระบาดวิทยา 5)การป้องกัน 6)เรียนรู้จากข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับโควิด 19 7)ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 และ 8)วินัยการปฏิบัติตามมาตรการและทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย โดยเนื้อหาการเรียนรู้หนึ่งบทมี 4-6 ตอน รวม 39 ตอน แต่ละตอนถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ขนาดความยาว 3- 15 นาทีผสมกับเนื้อหาความรู้ที่อ่านเข้าใจง่าย และมีแบบทดสอบ เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง  เมื่อเรียนผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับประกาศนียบัตร ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย