06/06/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

'เตรียมอุดมฯ'ชี้รร.ไม่เกี่ยวข้องชุมนุม

รร.เตรียมอุดมศึกษา ออกประกาศสร้างความเข้าใจสาธารณชน มีผู้แอบอ้างชื่อเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกของเฉพาะบุคคล โรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ออกประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง สร้างความเข้าใจให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” โดยในหนังสือดังกล่าวระบุข้อความว่า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น หากมีผู้กระทำการสิ่งใดโดยแอบอ้างชื่อโรงเรียนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือผลประโยชน์อื่นใดมิชอบด้วยกฎหมาย ทางโรงเรียนอุดมศึกษาขอเรียนให้ทราบว่า โรงเรียนประกอบไปด้วยนักเรียนเก่า 80 รุ่น ผู้ปกครองนักเรียน ครูเก่า ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนปัจจุบันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนการกระทำดังกล่าว ของกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างนำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงออกของเฉพาะบุคคล โรงเรียนมิได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด…