06/06/2023

ข่าวสารการศึกษา

ข่าวสารการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ข่าวทั่วไป

นักเรียน – นักศึกษา เฮ ! เราไม่ทิ้งกัน ขยายสิทธิ์ เยียวยา 5 พัน รวมคนทำพาร์ตไทม์ด้วย

วันที่ 21 เมษายน 2563 รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรณีกระทรวงการคลังเสนอให้จ่ายเพิ่มจาก 9 ล้านคน เป็น 14 ล้านคน เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสืบเนื่องจากเมื่อเปิดให้ลงทะเบียนแล้วมีผู้ลงทะเบียนจํานวนรวม 27.76 ล้านคน ซึ่งมีจํานวนมากกว่าที่ได้ประมาณการไว้ รวมทั้งการได้รับร้องเรียนกรณีผู้ที่ขึ้นสถานะเกษตรกร แต่ประกอบอาชีพอื่นเป็นอาชีพหลัก

          ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มดังกล่าวได้รับสิทธิ์ตามมาตรการแล้วจะไม่สามารถขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการใด ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 อีกต่อไป

          นอกจากนี้ผู้ได้รับผลกระทบบางกลุ่มปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล นักเรียน, นักศึกษา แต่เป็นนักเรียน นักศึกษา ไม่เต็มเวลา และประกอบอาชีพลูกจ้าง แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลัก ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นกัน